Chính sách đổi trả-hoàn tiền

CHÍNH SÁCH HỦY/TRẢ VÀ HOÀN TIỀN
- Đối với trường hợp do lỗi của Khách hàng dẫn đến Hợp đồng cung cấp phần mềm/Hợp đồng thiết kế website đã ký giữa hai Bên bị thanh lý hoặc chấm dứt trước thời hạn thì Ban quản trị website cubetech.vn không đồng ý hoàn lại khoản cước sử dụng phần mềm hoặc/và phí thiết kế website cho Khách hàng

- Đối với trường hợp do lỗi của Ban quản trị website cubetech.vn dẫn đến Hợp đồng cung cấp phần mềm/Hợp đồng thiết kế website đã ký giữa hai Bên đã ký bị thanh lý hoặc chấm dứt trước thời hạn thì Ban quản trị website cubetech.vn đồng ý hoàn lại khoản cước sử dụng phần mềm hoặc/và phí thiết kế website đã thanh toán nhưng chưa sử dụng cho Khách hàng